Sjåføryrket opplever en økende trussel. Antallet yrkessjåfører synker – og vil ventelig fortsette å synke drastisk de kommende årene.

The International Road Transport Union (IRU) publiserte i slutten av 2022 en rapport om sjåføryrket.

Rapporten viste at etterspørselen etter yrkessjåfører økte med 44 prosent fra januar til september i fjor blant de seks landene som inngikk i studien, og de spår at situasjonen vil ytterligere forverres i fremtiden.

De seks landene som er studert er Danmark, Romania, Polen, Spania, Tyskland og Frankrike. Sammen utgjør de to tredjedeler av Europas totale veifraktsektor, og er dermed et godt vurderingsgrunnlag for sektoren som helhet.

En truet art

Studien konkluderer med at det for tiden er mellom 380.000 og 425.000 ledige lastebilsjåførstillinger i Europa. Mangel på yrkessjåfører er derimot ikke et nytt eller ukjent fenomen.

Allerede i 2018 belyste FriFagbevegelse at yrkessjåførene var en truet art, ettersom man begynte å se en mangel på sjåfører på de norske veiene – og tallenes tale var klar. I toårsperioden fra 2016-2018 hadde det blitt 4000 færre norske trailersjåfører.

Og utviklingen har ikke bedret seg siden 2018 – snarere tvert i mot.

IRUs rapport viser til at det har beveget seg i feil retning siden den gang, og spår at det vil fortsette å forverre seg. Hvis det går slik de frykter, vil kun halvparten av den nødvendige arbeidskraften være tilgjengelig om tre år.

«Hvis situasjonen fortsetter så vil omkring halvparten av de totale lastebilsjåførstillingene stå ledige i 2026. En så kraftig mangel vil ha enorme korttidskonsekvenser for hele logistikkindustrien og økonomien i samfunnet generelt.» – IRU

Antallet sjåførjobber som vil stå ledige dersom prognosene treffer inn vil være på over en million. Samtidig så er det et stadig voksende behov for varer som skal fraktes.

I 2018 så fraktet tunge kjøretøy til sammen 270 millioner tonn gods på norske veier. Offentlige prognoser hevder at mengden vil være doblet om drøyt 20 år.

Den økte mengden gods som skal fraktes kan bli problematisk dersom antallet tilgjengelige sjåfører fortsetter å stige.

Mange nærmer seg pensjon

Så hvorfor har det seg slik at vi ser et stadig synkende antall lastebilsjåfører?

En del av forklaringen er at det, i tråd med samfunnsutviklingen, er flere som streber etter en universitetsutdannelse, som dermed velger vekk en potensiell karriere innenfor transport.

Færre som ønsker å gå inn i yrket, pluss at en stor andel av yrkesførere nærmer seg pensjonsalder skaper problemer. IRUs undersøkelse konkluderer med at over en tredjedel av dagens lastebilførere er over 55 år, noe som fører til at det av flere blir omtalt som en «gubbe-bransje».

Veitransportunionen konkluderer videre med at antallet sjåfører som vil gå av med pensjon innen 2026 er betydelig høyere enn antallet som vil tre inn i yrket. Statistikken viser at kun syv prosent av dagens yrkesførere er under 25 år.

Flere bedrifter har tatt grep for å for å aktivt øke rekrutteringen etter at Norges Lastebileier-Forbund (NLF) slo fast et behov for 2500 nye sjåfører hvert år frem til 2030.

Postenkonsernet tilbyr finansiering av førerkort og garanterer fast jobb i en «storoffensiv for å få flere yrkessjåfører» og NLFs egen «Følg drømmen, ikke strømmen»-kampanje er blant tiltakene som er blitt satt i gang.

Generasjonsskiftet byr på flere problemer. En mister ikke bare arbeidskraft, men også verdifull kunnskap og informasjon går tapt når over en tredjedel av de ansatte skal byttes ut i løpet av drøye ti år.

Effektivisering av rutene

Så hvordan kan man løse den gigantiske utfordringen transportbransjen nå står ovenfor?

I stedet for å spekulere i hvordan problemet kan løses på verdensbasis, vil vi nå se nærmere på hvordan din bedrift kan gjøre seg bedre rustet for å beholde effektiviteten gjennom den varslede krisen.

I tråd med at sjåførenes tilgjengelighet blir mindre, blir behovet for effektiv ruteplanlegging og -optimalisering desto viktigere. Med en ruteplanlegger som Zendera vil man på en langt mer effektiv måte kunne utnytte ressursene.

Med en dynamisk ruteplanlegger stiller man seg også bedre disponert til å kunne håndtere uforutsette eller uønskede hendelser, slik som sykdom, overtid, kvalifikasjoner osv.

Informasjonsgapet kan også lettere tettes, ved hjelp av funksjonen som lar sjåførene skrive notater og tips om leveringssteder, kontaktpersoner og eventuelle andre mulige problemstillinger direkte i appen. Neste sjåfør vil da automatisk få opp beskjeden neste gang hen skal levere.

Det er lite en kan gjøre for å hindre sjåførmangelen som vil oppstå i de kommende årene. Det kan, og bør, tas grep for å hindre at det blir et varig problem, men i mellomtiden vil bedriftene være tjent på å ta grep for å være bedre rustet for å håndtere det.

Ønsker du vite mer om hvordan Zenderas funksjoner kan hjelpe deg og din bedrift?

Kontakt oss for en prat!